Daň za psa

Poplatok za dŕžbu psa domáceho (Canis lupus familiaris) v meste Sečovce upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2012 o dani za psa, účinné od 1. januára 2013.

Sadzby (za kalendárny rok):
7,00 € za jedného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v rodinnom dome,
25,00 € za jedného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba bývajúca v bytovom dome.

Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Oslobodenie od dane sa týka len jedného psa pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. držiteľov preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) alebo ZŤPS (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom).

Poplatok možno zaplatiť osobne na Mestskom úrade. Po vykonaní platby daňovník obdrží unikátnu identifikačnú známku pre psa.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Poplatky za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií alebo umiestnenie skládky upravuje prvá časť Všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území Mesta Sečovce, účinné od 1. januára 2012.

Sadzby (za m2 za deň):
1,33 € za predaj potravín, ovocia, zeleniny,
3,32 € za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
1,00 € za predaj remeselných výrobkov ľudovej umeleckej tvorby,
1,33 € za predaj ostatných tovarov,
1,33 € za užívanie verejného priestranstva za účelom reklamy, predvádzania áut a rôznych výrobkov,
0,33 € za predaj ovocia a zeleniny a ostatných tovarov,
0,33 € za skládku materiálov,
0,33 € za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie,
0,17 € za užívanie verejného priestranstva na účely postavenia cirkusov (lokalitu určuje mesto),
0,17 € za užívanie verejného priestranstva na účely umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií.

Oslobodenie sa týka kultúrnych alebo športových akcií usporiadaných na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akcií, ktorých je celý výťažok určený na charitatívne a  verejnoprospešné účely. Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstiev, za skládky materiálu je daň splatná dňom realizácie.

Poplatok vyberá  mestom poverený správca alebo pracovníci Mestského úradu.

Daň za predajné automaty

Poplatky za prevádzku predajných automatov na území mesta upravuje tretia časť Všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území Mesta Sečovce, účinné od 1. januára 2012.

Sadzby (za jeden predajný automat za kalendárny rok):
33,19 € za automat na predaj potravín,
66,39 € za automat na predaj ostatných tovarov,
331,94 € za automat na predaj tabakových výrobkov a/alebo alkoholických nápojov.

Daňovník je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní predajných automatov na území mesta najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, v ktorom uvedie miesto umiestnenia automatu, typ, výrobné číslo a skladbu ponúk automatu, svoje obchodné meno a názov, IČO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje.

Daň sa platí prevodom z účtu alebo v hotovosti na Mestskom úrade, príp. vkladom v hotovosti na účet mesta.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Poplatky za prevádzku nevýherných hracích prístrojov na území mesta, v zmysle  §  52 – § 59  zákona č. 582/2004 Z. z., upravuje štvrtá časť Všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území Mesta Sečovce, účinné od 1. januára 2012.

Sadzby (za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok):
33,19 € za elektronické prístroje na počítačové hry,
165,97 € za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty.

Daňovník je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní týchto prístrojov na území mesta najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, v ktorom  uvedie miesto umiestnenia, typ a výrobné číslo prístoja, svoje obchodné meno a názov, IČO a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje (v prípade fyzickej osoby aj rodné číslo). Daňovník je tiež povinný označiť každý prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov firmy – prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky, výrobné číslo a typ prístroja.

Daň sa platí prevodom z účtu alebo v hotovosti na Mestskom úrade, príp. vkladom v hotovosti na účet mesta.

 

Nasledujúci zoznam, spracovaný podľa dokumentov Mestského úradu Sečovce, obsahuje:

Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje

Poznámka

Právny rámec týchto daní vymedzuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.