Symboly mestskej časti

Symboly mestskej časti sú zhmotnením politickej a kultúrnej identity Albinova. Zároveň sa používajú pri výkone samosprávy. Medzi symboly mestskej časti patrí erb a vlajka. Keďže Albínov nie je mestskou časťou štatútom samosprávnej jednotky, absentuje pečať, insígnie a štandarda starostu mestskej časti (tieto symboly jednotné pre mesto Sečovce ako celok, vrátane mestských častí). Tieto symboly sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou A-18/2012.

Erb bol navrhnutý Mgr. Marcelom Bodnárom v rokoch 2011 a 2012, na základe dohody s primátorom mesta Sečovce. Z dôvodu, že sa Albinov v minulosti nepoužíval vlastnú pečať, erb je novotvarom navrhnutým na základe miestnych historických reálií.

Erb

V modrom neskorogotickom štíte nad zlatým, striebornou strelkou a striebornými pierkami opatreným položeným šípom strieborná krokva, sprevádzaná hore nebeskými telesami – vpravo strieborným obráteným polmesiacom, vľavo zlatou hviezdou.

Strieborná krokva je hovoriacim symbolom, evokuje písmeno „A“ – začiatočné písmeno názvu. Zlatý šíp so striebornou strelkou a pierkom je prevzatý z rodového erbu Szemereovcov, ktorí boli dlhodobými majiteľmi Albínova. Z tohto erbu boli taktiež prevzaté aj nebeské telesá, strieborný polmesiac vpravo hore a zlatá hviezda vľavo hore, zároveň poukazujúce na úzke prepojenie Albinova a jeho historického vývoja s mestom Sečovce. Tieto nebeské telesá sú v slovenskej komunálnej heraldike zriedkavé.

Vlajka

Vlajka pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, žltej, bielej, modrej, bielej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Použitá literatúra
BODNÁR, Marcel. Albínov : miestna časť Sečoviec, okres Trebišov. Košice : 2012.
BODNÁR, Marcel. Symbolika miestnych častí Sečoviec – Kochanovce a Albínov. 2013.