7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sečovce

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Sečovce sa uskutoční utorok 3. septembra 2013 o 15:00 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu (1. poschodie).


Program zasadnutia:

1. Otvorenie a program zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
(predkladá MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta)

3. Interpelácie poslancov
(predkladajú poslanci MsZ)

4. Informatívne správy z komisií
(predkladá MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta)

5. Správy hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
(predkladá Mgr. Jaroslav Nináč, hlavný kontrolór)

6. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sečovce
(predkladá Mgr. Bačová, referentka Spojeného školského úradu)

7. Návrh dodatku k zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
(predkladá Ing. Viera Wawreková, referent nebytových priestorov)

8. Návrh dodatku k VZN 1/2011 Trhový poriadok mesta Sečovce
(predkladá Mgr. Ivana Murínová, referent správy bytov Okružná)

9. Správa o plnení rozpočtu mesta Sečovce k 30. júnu 2013
(predkladá Ing. Iveta Vargová, vedúca odboru financií, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja)

10. Vyhlásenie OVS na predaj bytových domov č. 597, 599 a 149 na Bačkovskej ulici
(predkladá Ing. Viera Wawreková, referent nebytových priestorov)

11. Vyhlásenie priameho predaja na predaj bytu  č. 3 na Obchodnej ulici č. 29
(predkladá Ing. Viera Wawreková, referent nebytových priestorov)

12. Prenájom priestorov ZŠ Komenského pre Spojenú školu Dobšiná
(s osobitným zreteľom predkladá MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta)

13. Predaj pozemku s budovou býv. požiarnej zbrojnice pre Ing. Daniela Antolíka
(predkladá Ing. Dobranský, predseda finančnej komisie)

14. Predaj pozemku pre Jozefa Bokola
(predkladá Ing. Dobranský, predseda finančnej komisie)

15. Rôzne

16. Diskusia

17. Záver

Zdroj: MsÚ Sečovce