Albínovský kanál

Albínovský kanál (rozhodnutie P-378/1975) je kanál v povodí Višňovského potoka (č. povodia 4-30-10-011), prechádzajúci katastrálnymi územiami obce Parchovany a mesta Sečovce.

Kanál odvádza vodu z Podslanskej pahorkatiny – začína sa severne od lokality Stašov a prúdi na východ, prechádza za cestu III. triedy č. 050210 a následne sa stáča juhovýchodným smerom. Popod miestnu cestu z Kollárovej ulice mesta Sečoviec do mestskej časti Albínov prechádza v blízkosti zaniknutej samoty Albínov 1292/1. Ďalej smeruje na východ, prechádza popod železnicu č. 192 a v katastrálnom území obce Parchovany sa vlieva do Višňovského potoka.

Kanál býva výraznejšie rozvodnený spravidla koncom zimy (v období topenia snehovej pokrývky v Podslanskej pahorkatine) a v období vyššieho úhrnu zrážok (výdatnejšie dažde spravidla v neskorom jarnom a v letnom období). Pri nízkom úhrne zrážok, najmä v letnom období, vyschýna.

V koryte rastie pálka úzkolistá (Typha angustifolia).

 

Použité zdroje

Názvy kanálov [PDF online]. Bratislava : Geodetický a kartografický ústav, 2014-01-01 [cit. 2015-01-27]. Dostupné na internete.
GIBALA, Peter. Územný obvod Sečovce. Sečovce : GIPRO IPK, 1996-12. Nástenná mapa umiestnená vo vestibule visutého pracoviska ÚPaSV v Sečovciach.

vypracoval: Dávid Štefan
zverejnené: 27. 1. 2015
posledná zmena: 27. 1. 2015