Weissov kanál

Weissov kanál (rozhodnutie P-425/1990) je kanál (v r. 1994 uvádzaný aj ako vodný tok) v povodí potoka Trnávka (č. povodia 4-30-10-010) v katastrálnom území mesta Sečovce.

Pramení v remíze v južnej časti poľa Povrazy, následne smerujúc na východ prechádza popod miestnu cestu z Kollárovej ulice do mestskej časti Albínov, stáča sa na juhovýchod a prechádza pri severnom okraji areálu ADM Slovakia (býv. Palma Agro) a cez mestskú časť Kochanovce a vlieva sa do potoka Trnávka.

 

Použité zdroje

Názvy kanálov [PDF online]. Bratislava : Geodetický a kartografický ústav, 2014-01-01 [cit. 2015-01-27]. Dostupné na internete.
GIBALA, Peter. Územný obvod Sečovce. Sečovce : GIPRO IPK, 1996-12. Nástenná mapa umiestnená vo vestibule visutého pracoviska ÚPaSV v Sečovciach.
HAJČÍKOVÁ, Marta - SEITZOVÁ, Silvia - MAJTÁN, Milan. Geografické názvy okresu Trebišov. Bratislava : Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1991. ISBN 8090050915, s. 51-52.

vypracoval: Dávid Štefan
zverejnené: 27. 1. 2015
posledná zmena: 27. 1. 2015