Primátor mesta Sečovce

Primátor je najvyšším predstaviteľom, výkonným a štatutárnym orgánom mesta Sečovce. Je volený priamou voľbou občanov mesta na štvorročné obdobie, pričom jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva primátora ustanovuje ods. 2 §24, resp. §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (na stiahnutie v PDF).

Do roku 1991 plnil funkciu primátora predseda Mestského národného výboru (MsNV). Prvé voľby do orgánov samosprávy mesta sa konali 23. a 24. novembra 1990.

 

Nezlučiteľnosť funkcií

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona (napr. podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)

 

Voľba a nástup do funkcie

Spôsob voľby primátora upravuje zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí (na stiahnutie v RTF).

Primátor skladá pri nástupe do funkcie nasledujúci sľub:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 

Kompetencie primátora

Primátor vykonáva mestskú správu vo všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Touto právomocou môže písomne poveriť aj zamestnanca mesta.

Taktiež zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) a podpisuje jeho uznesenia (táto právomoc sa vzťahuje aj na mestskú radu, ktorou ale Sečovce momentálne nedisponujú). Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a informuje MsZ o vydaní a zmenách tohto organizačného poriadku.

Pri slávnostných zasadnutiach MsZ, oficiálnych prijatiach predstaviteľov politického a verejného života SR, oficiálnych prijatiach predstaviteľov iných štátov a miest, iných významných slávnostných príležitostiach alebo občianskych obradoch organizovaných mestským úradom používa primátor (príp. ním poverený poslanec MsZ alebo zamestnanec mesta) mestské insígnie.

Sistačné právo

Primátor oplýva sistačným právom – môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonom danej lehote 10 dní od schválenia MsZ. Toto právo sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora.

Právo uložiť pokutu

V kompetencii primátora je taktiež právomoc uložiť pokutu vo výške do 6638 € právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak táto osoba poruší všeobecne záväzné nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, znečistí verejné priestranstvo, odkladá veci mimo vyhradených miest alebo ak nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Túto pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

 

Platové podmienky

Platové podmienky primátora upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (na stiahnutie v PDF).

 

Zoznam primátorov mesta Sečovce

Por. Funkčné obdobie Primátor Komunálne voľby
1. 1991 – 1994 JUDr. Vlastimil Ondrejka (VPN) 23. a 24. november 1990
1. 1995 – 1998 JUDr. Vlastimil Ondrejka (NEKA) 18.  a 19. november 1994
1. 1999 – 2002 JUDr. Vlastimil Ondrejka (NEKA) 18. a 19. november 1998
2. 2003 – 2006 RNDr. Monika Bérešová (ANO) 6. a 7. december 2002
2. 2007 – 2010 RNDr. Monika Bérešová (NEKA) 2. december 2006
3. 2010 – 2014 MVDr. Jozef Gamrát (NEKA) 27. november 2010

 

vypracoval: Dávid Štefan
zverejnené: 27. 4. 2014
posledná zmena: 27. 4. 2014